[Buy article online]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2013). C69, 761-764
[ doi:10.1107/S0108270113013929 ]

(E)-4-[(2-Carbamoylhydrazinylidene)methyl]-3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-1-ium nitrate

S. B. Novakovic, G. A. Bogdanovic, V. M. Leovac, M. V. Rodic, L. S. Vojinovic-Jesic and S. Ivkovic

Formula: C9H13N4O3+·NO3-


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster