[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2012). E68, m1220-m1221
[ doi:10.1107/S1600536812036124 ]

[N-(1-Azanidyl-2,2,2-trichloroethylidene)-2,2,2-trichloroethanimidamide]copper(II)

N. G. Shikhaliyev, A. M. Maharramov, V. M. Muzalevskiy, V. G. Nenajdenko and V. N. Khrustalev


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster