[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2012). E68, o2791
[ doi:10.1107/S1600536812036288 ]

(E)-1-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]-2-(2,3,4-trimethoxyphenyl)ethene

A. Gielara-Korzanska, T. Stefanski, A. Korzanski and S. Sobiak


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster