[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2013). E69, o238
[ doi:10.1107/S1600536813000615 ]

2-(1H-Imidazol-1-yl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole

K. V. Kudryavtsev, A. V. Churakov and J.-H. Guh


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster