[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2013). E69, m143
[ doi:10.1107/S1600536813003462 ]

Tris[dimethyl (benzoylamido)phosphato-[kappa]2O,O'](1,10-phenanthroline-[kappa]2N,N')neodymium(III)

N. S. Kariaka, V. A. Trush, V. V. Medviediev, T. Y. Sliva and V. M. Amirkhanov


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster