[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2013). E69, m167
[ doi:10.1107/S1600536813004674 ]

Bis[(E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoato]triphenylantimony(V) benzene monosolvate

P. V. Andreev, N. V. Somov, O. S. Kalistratova, A. V. Gushchin and E. V. Chuprunov


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster