[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2013). E69, o531
[ doi:10.1107/S1600536813006582 ]

3-Bromo-7-methoxy-2-phenylimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole

A. S. Bunev, E. V. Sukhonosova, D. R. Syrazhetdinova, V. E. Statsyuk, G. I. Ostapenko and V. N. Khrustalev


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster