[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2013). E69, o578
[ doi:10.1107/S1600536813007381 ]

5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one

S. M. Adizov, R. F. Mukhamathanova, K. K. Turgunov, I. D. Sham'yanov and B. Tashkhodjaev


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster