[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2013). E69, o703-o704
[ doi:10.1107/S1600536813009288 ]

3-(4-Methoxyphenyl)-1,3-selenazolo[2,3-b][1,3]benzothiazol-4-ium hydrogen sulfate

G. Z. Mammadova, Z. V. Matsulevich, G. N. Borisova, A. V. Borisov and V. N. Khrustalev


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster