[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2013). E69, o1630-o1631
[ doi:10.1107/S1600536813027360 ]

6-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1,2,4,5-tetra­zin-3(2H)-one

K. Y. Suponitsky, V. M. Chernyshev, A. G. Mazharova, N. V. Palysaeva and A. B. Sheremetev


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster