[Open access]

[Contents scheme]

Acta Cryst. (2013). E69, o1701
[ doi:10.1107/S1600536813028833 ]

6-(4-Chloro­phen­yl)-3-methyl­imidazo[2,1-b]thia­zole

A. S. Bunev, E. V. Sukhonosova, V. E. Statsyuk, G. I. Ostapenko and V. N. Khrustalev


Copyright © International Union of Crystallography
IUCr Webmaster